www.mikroregionchrudimsko.cz
Vítejte na stránkách Mikroregionu Chrudimsko Členské obce Mikroregionu Chrudimsko
Drobečková navigace

Úvod > Základní informace > Stanovy

STANOVY
Mikroregionu Chrudimsko

Zde si můžete stáhnout Dodatek č.1 ke stanovám mIkroregionu Chrudimsko.

A. Název

Mikroregion Chrudimsko

B. Sídlo

Městský úřad Chrudim, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim

C. Poslání a cíle, předmět činnosti

1. Cílem práce Mikroregionu Chrudimsko (dále jen svazku), zakládaného dle ustanovení § 46 ods.2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění je další rozvoj měst a obcí, které se stanou členy tohoto svazku, a jejich vyrovnání evropským standardům a vývojovým trendům 21. století ve všech oblastech lidského života.
Rozhodujícími problémy, které bude svazek řešit, je zejména snižování nezaměstnanosti, zlepšování životního prostředí, rozvoj ekonomiky, infrastruktury, cestovního ruchu a dalších oblastí vymezených § 50 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, jež korespondují s cíli a posláním svazku.

2. Cíle uvedené v odst. 1 budou realizovány mimo jiné i prostřednictvím státních dotačních titulů a dotací států Evropské unie určených pro země usilující o vstup do této organizace.

3. Předmětem činnosti svazku jsou aktivity členů svazku a občanů tohoto mikroregionu zejména ve shora uvedených oblastech.
Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů týkají třeba jen jedné členské obce, pokud korespondují se zájmy svazku jako celku.

4. Svazek bude k dovršení svého poslání a cílů spolupracovat s orgány Pardubického kraje a Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, bude do svých programů přebírat hlavní principy regionální politiky těchto subjektů.

D. Členství ve svazku a právní způsobilost svazku

1. Členství zakládajících obcí vzniká uzavřením smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí dle § 46 odst.2 písm. b) zákona o obcích a schválením stanov. Svazek obcí nabývá právní způsobilosti zápisem do registru svazků obcí vedeného u Okresního úřadu Chrudim.
Dalšími členy svazku se na základě jejich přijetí vrcholným orgánem svazku mohou stát obce a města České republiky, které se písemně přihlásí a souhlasí s programem svazku (stanovami). Při vstupu musí nový člen prohlásit, že přistupuje ke stanovám svazku.

2. Práva členů svazku:
a) práv účasti na činnosti svazku a z toho plynoucí prospěch,
b) právo účasti v orgánech svazku, právo volit a odvolávat členy orgánů svazku,
c) právo na informace o činnosti a finančních záležitostech svazku a možnost vyjadřovat se k nim,
d) právo používat prostředky, zařízení a další majetek svazku v souladu se stanovenými podmínkami,
e) právo navrhovat změny stanov a jiných vnitřních dokumentů svazku.

3. Povinnosti členů svazku:
a) slovy i skutky naplňovat poslání a cíle svazku,
b) prosazovat zájmy svazku u třetích osob,
c) slaďovat obecní zájmy se zájmy svazku,
d) dodržovat stanovy, závazné pokyny orgánů svazku, realizovat závěry rozhodnutí valných hromad,
e) na veřejnosti vystupovat tak, aby nebylo poškozováno dobré jméno svazku,
f) při vstupu do svazku jednorázově vložit do svazku majetek – částku v Kč ve výši čtyřnásobku počtu obyvatel
g) platit členské příspěvky v dohodnutých termínech a ve stanovené výši.

4. Zánik členství:
a) písemným prohlášením člena o vystoupení ze svazku (výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po jeho doručení),
b) rozhodnutím výboru pro nezaplacení členských příspěvků po dobu delší jednoho roku,
c) rozhodnutím valné hromady - na návrh výboru pro porušení stanov svazku nebo pro opakované neplnění uložených povinností,
d) zrušení svazku.
Při vystoupení nebo vyloučení některého z členů svazku se vrací tomuto členovi poměrná část příspěvku za dané období. Podíl na majetku získaného společnou činností bude vypořádán v poměru hrazených členských příspěvků. Pokud jde o ostatní majetek vložený do svazku, bude majetkové vypořádání provedeno do dvou měsíců ode dne ukončení členství.

E. Orgány svazku

Správními a výkonnými orgány svazku jsou:
- valná hromada,
- výbor svazku,
- revizní komise.

1. Valná  hromada
Valná hromada je vrcholným orgánem svazku, tvořeným zástupci všech členů svazku. Každý člen svazku je zde zastoupen jedním zástupcem.
Valnou hromadu svolává předseda výboru svazku nejméně 1x ročně. V naléhavých případech na návrh výboru svazku nebo žádá-li to nejméně 1/3 členů svazku, svolává předseda mimořádnou valnou hromadu. Oznámení o konání valné hromady s uvedením místa, času a programu musí být členům oznámeno nejméně 7 dní předem.
Valná hromada volí hlasováním členy výboru svazku a členy revizní komise. Stanoví jejich počet, jakož i délku volebního období. Počet členů výboru svazku a revizní komise musí být lichý. O způsobu hlasování při jejich volbě rozhodne valná hromada. Valná hromada projednává a schvaluje zprávu výboru svazku, členské schůze a pracovních skupin o činnosti za uplynulé období, plán činnosti na následující období (případně dlouhodobé plány svazku) a zprávu revizní komise.
Valná hromada stanoví výši členských příspěvků na následující období, dle návrhu výboru svazku rozhoduje o přijetí a vyloučení členů nebo o mimořádném použití majetku svazku. Rozhoduje též ve věcech odvolání se členů proti rozhodnutí výboru svazku a revizní komise, případně řeší vzniklé spory.
Valná hromada je usnášení schopná při nadpoloviční účasti všech členů svazku. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů svazku.

2. Výbor svazku
Výbor svazku řídí veškerou činnost svazku mezi valnými hromadami. Rozhoduje o činnosti svazku, činnosti pracovních skupin a o námětech a připomínkách členů.
Výbor svazku projednává záležitosti členství ve svazku, navrhuje přijetí nových členů, jakož i případné vyloučení některých členů svazku.
Výbor svazku je volen valnou hromadou. Výbor svazku volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele a hospodáře. Členem výboru svazku s hlasovacím právem se dále stává předseda revizní komise. Výbor svazku rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech jeho členů.
Výbor svazku může přizvat k projednání speciálních otázek též další zástupce členů svazku nebo odborníky bez hlasovacího práva.
Předseda výboru svazku řídí činnost výboru a jednání valných hromad. Zastupuje svazek navenek. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí předseda svůj podpis. V jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Předseda, místopředseda, jednatel a hospodář mají podpisové právo, finanční operace jsou podmíněny podpisem minimálně dvou osob.
Jednatel vede úřední agendu svazku, pořizuje zápisy z jednání a vede archiv svazku. Z  pověření předsedy nebo místopředsedy může v určitých vymezených záležitostech jednat jménem svazku.
Hospodář odpovídá za hospodaření svazku v souladu ze zvláštními předpisy, za vedení evidence peněžních prostředků svazku a za řádné vedení a evidenci ostatního majetku. Provádí a eviduje pokladní operace, zajišťuje styk s peněžními ústavy, výkaznictví, audit. Je povinen předkládat ke kontrole účty a doklady o hospodaření s majetkem svazku. Formu evidence hospodářských prostředků svazku stanoví v závazném pokynu výbor svazku. V závěru účetního roku provede účetní uzávěrku a daňové přiznání.

3. Revizní komise
Revizní komise provádí kontrolu hospodaření svazku.
Revizní komise kontroluje plnění a dodržování zásad a článků stanov, programu činnosti svazku  a usnesení valných hromad a výboru svazku.
Revizní komise prověřuje v plném rozsahu případné podněty členů svazku a o výsledku šetření informuje nejbližší valnou hromadu.
Revizní komise je volena valnou hromadou v počtu minimálně tří členů.
Revizní komise volí ze svých členů předsedu. Členové revizní komise mohou vykonávat funkci nejvýše tři po sobě následující období. Později mohou být do funkce člena revizní komise znovu zvoleni.

4. Smírčí řízení
Spory mezi členy svazku nebo mezi členy a orgány svazku řeší výbor svazku. Nevede-li jednání výboru k urovnání sporu, předloží výbor svazku spor valné hromadě. Ta rozhodne o způsobu řešení sporu.
Valná hromada může k řešení sporu zvolit ze členů svazku nezávislou rozhodčí komisi. Ta postupuje při řešení sporu v duchu demokracie a stanov svazku.

F. Hospodaření svazku

1. Majetek svazku je tvořen:
a) majetkem členů svazku, který vkládají do svazku při vstupu ( viz Čl.IV. bod 2. písm.f.) smlouvy)
b) příspěvky řádných členů svazku, jejichž výši stanovuje na návrh výboru svazku valná hromada, a to podle počtu stálých obyvatel obce (vždy k 1.1. příslušného roku),
c) finanční prostředky získané ze státních dotačních titulů a z dotací a grantů Evropské unie, předvstupních strukturálních fondů a dalších, určených pro Českou republiku,
d) příspěvky od státních, regionálních a ostatních institucí a orgánů,
e) dary a odkazy institucí nebo jednotlivců (peněžité i věcné).
Ke své činnosti svazek využívá (mimo financí) též materiál, prostory a technické vybavení všeho druhu, získané koupí, darem, dědictvím nebo pronájmem.
Hospodářské prostředky svazku jsou účelově vázány na poslání a cíle svazku a nesmí jich být používáno k jiným účelům.

2. Za řádné hospodaření a směrování programu svazku zodpovídá výbor svazku, který pro každý rok zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení rozpočet svazku, jakož i vyúčtování výsledků hospodaření za minulé období. Vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do tří měsíců po skončení kalendářního roku.

3. Výbor svazku vede též řádnou evidenci veškerého majetku svazek a 1x ročně předkládá valné hromadě zprávu o jeho využívání.

4. Rozdělení zisku svazku a podíl členů na úhradě ztráty svazku je v poměru odpovídajícím velikosti členských příspěvků členů svazku.

G. Název a sídla členů svazku

Obec Bítovany  zastoupená starostou Ing. Jaromírem Pražanem
adresa: Obecní úřad Bítovany 
               Bítovany 12
               538 51 Chrast
IČO 00 485 667

Obec Bořice  zastoupená starostou JUDr. Petrem Šádou
adresa: Obecní úřad Bořice
               Bořice 89
               538 62 Hrochův Týnec
IČO  00 269 883
                                                                                                                                                                      
Obec Bylany   zastoupená starostou Janem Málkem
adresa: Obecní úřad Bylany
              Bylany 77
              538 01 Bylany
IČO 00 269 905

Obec Čankovice  zastoupená starostou Jaroslavem Adámkem
adresa: Obecní úřad Čankovice
              Čankovice 1
              538 62 Hrochův Týnec
IČO 00 485 969    

Obec Dolní Bezděkov  zastoupená starostou Zdeňkem Dvořákem
adresa: Obecní úřad  Dolní Bezděkov
              Dolní Bezděkov 80
              538 62 Hrochův Týnec
IČO 00 483 575

Obec Dvakačovice zastoupená starostou Ing.Karlem Vohralíkem
adresa: Obecní úřad  Dvakačovice
               Dvakačovice 43
               538 62 Hrochův Týnec
IČO 00 484 466 
   
Obec Honbice zastoupená starostkou Jaroslavou Dachovskou
adresa: Obecní úřad Honbice
              Honbice 49
              538 62 Hrochův Týnec
IČO 00 270 113    

Obec Horka zastoupená starostou Vladimírem Černým
adresa: Obecní úřad  Horka
              Horka 53
              538 51 Chrast u Chrudimi
IČO 00 270 121    

Obec Hrochův Týnec zastoupená starostou Janem Židkem
adresa: Obecní úřad Hrochův Týnec
              Smetanova 25
              538 62 Hrochův Týnec
IČO 00 270 156

 Město Chrast zastoupené starostou Tomášem Vagenknechtem  
adresa: Městský úřad Chrast
              Náměstí 1
              538 51 Chrast u Chrudimi
IČO 00 270 199

Město Chrudim  zastoupené starostou Ing. Ladislavem Libým
adresa: Městský úřad Chrudim
              Resselovo nám. 77
              537 16 Chrudim
IČO 00 270 211

Obec Kočí zastoupená starostou Ing.Václavem Pravdou
adresa: Obecní úřad Kočí 
               Kočí  92
               538 61 Kočí
IČO 00 270 288    

Obec Lány zastoupená starostou Bohuslavem Hrstkou
adresa: Obecní úřad Lány
              Lány 14
              537 01 Chrudim
IČO 00 484 768 
   
Obec Licibořice    zastoupená starostou Jiřím Blažkem
adresa: Obecní úřad Licibořice
               Licibořice 17
               538 23 Licibořice
IČO  00 497 011

Obec Lukavice zastoupená starostou Josefem Doležalem
adresa: Obecní úřad Lukavice
              Lukavice 1
              538 21 Slatiňany
IČO 00 270 431

Obec Mladoňovice zastoupená starostou Josefem  Ročkem
adresa: Obecní úřad Mladoňovice
              Mladoňovice 14
              538 21 Slatiňany
IČO 00 270 521  

Obec Morašice zastoupená starostou Ing. Bohumilem Ševčíkem
adresa: Obecní úřad Morašice
              Morašice 17
              538 02 Morašice
IČO 00 270 547    

Obec Nabočany zastoupená starostou Ladislavem Habartem
adresa: Obecní úřad Nabočany
              Nabočany 24
              538 62 Hrochův Týnec
IČO 00 270 563    

Obec Orel zastoupená starostou Zdeňkem Jeníčkem
adresa: Obecní úřad Orel
              Orel 67
              538 21 Slatiňany
IČO 00 270 636    

Obec Přestavlky zastoupená starostou Jaroslavem Šplíchalem
adresa: Obecní úřad Přestavlky
              Přestavlky 86
              538 33 Trojovice
IČO 00 486 264

Obec Rabštejnská Lhota zastoupená starostou Ing. Vladimírem Pecinou
adresa: Obecní úřad Rabštejnská Lhota
              Rabštejnská Lhota 130
              537 01 Chrudim 1
IČO 69 171 289

Obec Řestoky zastoupená starostou Milanem Matuškou
adresa: Obecní úřad Řestoky
               Řestoky 18
               538 51 Chrast u Chrudimi 
IČO 00 270 873
     
Město Slatiňany  zastoupené starostou MVDr. Ivanem Jeníkem  
adresa: Městský úřad Slatiňany
               T.G.Masaryka 36
               53821 Slatiňany
IČO 00 270 920 

Obec Sobětuchy zastoupená starostkou Hanou Petrusovou
adresa: Obecní úřad Sobětuchy
               Sobětuchy 4
               537 01 Chrudim
IČO 00 270 938      

Obec Stolany zastoupená starostou JUDr. Bohumír Přibylem
adresa:  Obecní úřad Stolany
                Stolany 44
                538 03 Heřmanův Městec
IČO 00 654 752

Obec Svídnice zastoupená starostou Ing. Romanem Kašparem
adresa: Obecní úřad Svídnice
               Svídnice čp.65
               538 24 Svídnice
IČO 00 270 997

Obec Trojovice zastoupená starostou Rostislavem Tesnerem
adresa: Obecní úřad Trojovice
               Trojovice 57
               538 33 Trojovice
IČO 00 271 063

Obec Třibřichy zastoupená starostou Ing. Jaromilem Mádlem
adresa: Obecní úřad Třibřichy
               Třibřichy 38
               53701 Chrudim
IČO 00 485 365

Obec Tuněchody zastoupená starostkou Zdeňkou Prorokovou
adresa: Obecní úřad  Tuněchody
               Tuněchody 178
               53701 Chrudim
IČO 00 271 080      

Obec Úhřetice zastoupená starostou Ing.Stanislavem Valáškem
adresa: Obecní úřad Úhřetice
              Úhřetice 36
              538 32 Úhřetice
IČO 00 271 101     

Obec Vejvanovice zastoupená starostou Romanem Kubíkem
adresa: Obecní úřad  Vejvanovice
               Vejvanovice 58
               538 62 Hrochův Týnec
IČO 00 271 136      

Obec Zaječice zastoupená starostkou Lenkou Kaslovou
adresa: Obecní úřad  Zaječice
               Zaječice 4
               538 35 Zaječice
IČO 00 271 233      

Obec Zájezdec zastoupená starostkou Hanou Hýnarovou
adresa: Obecní úřad  Zájezdec
               Zájezdec 38
               538 51 Chrast u Chrudimi
IČO 00 654 663
      

H. Závěrečná ustanovení

1.Stanovy svazku jsou závazné pro všechny členy svazku. Lze je měnit a doplňovat jen na základě rozhodnutí valné hromady, a to vždy ve formě písemného dodatku. Každou změnu stanov je třeba zapsat do registru svazků.

2.Svazek obcí nabyl právní subjektivity dne 2.1.2002 zápisem do registru svazků u Okresního úřadu Chrudim.

3. Valná hromada schválila změnu stanov na svém zasedání dne 30.1.2003.

4. Svazek zaniká výmazem z registru svazků.
Nepřevede-li se majetek svazku na právního nástupce, provede se jeho likvidace v souladu s obecně platnými právními předpisy. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi jednotlivé členy v poměru odpovídajícím velikosti jejich členských příspěvků.

5. Návrh na zápis do registru svazků, jakož i návrh na výmaz z registru nebo změnu zápisu podává předseda výboru svazku.


V Chrudimi, dne …………….                         

 

 

   Ing. Jaromír Pražan                                             JUDr. Petr Šáda                                            
 starosta Obce Bítovany                                     starosta Obce Bořice

           Jan Málek                                                     Jaroslav Adámek
  starosta Obce Bylany                                   starosta Obce Čankovice     

           Zdeněk Dvořák                                             Ing.Karel Vohralík
starosta Obce Dolní Bezděkov                    starosta Obce Dvakačovice    

  Jaroslava Dachovská                                          Vladimír Černý
starostka Obce Honbice                                  starosta Obce Horka

               Jan Židek                                               Tomáš Vagenknecht
starosta Obce Hrochův Týnec                         starosta Města Chrast 

     Ing. Ladislav Libý                                             Ing.Václav Pravda
starosta Města Chrudim                                    starosta Obce Kočí

    Bohuslav Hrstka                                                      Jiří Blažek   
  starosta Obce Lány                                       starosta Obce Licibořice

       Josef  Doležal                                                      Josef  Roček
starosta Obce Lukavice                                starosta Obce Mladoňovice  

  Ing. Bohumil Ševčík                                                Ladislav Habart
starosta Obce Morašice                                  starosta Obce Nabočany

       Zdeněk Jeníček                                                  Jaroslav Šplíchal
     starosta Obce Orel                                        starosta Obce Přestavlky
      
          Ing. Vladimír Pecina                                       Milan Matuška
starosta Obce Rabštejnská Lhota                 starosta Obce Řestoky

         MVDr. Ivan Jeník                                                 Hana Petrusová
starosta Města  Slatiňany                                starostka Obce Sobětuchy

 JUDr. Bohumír Přibyl                                            Ing. Roman Kašpar
starosta Obce Stolany                                        starosta Obce Svídnice

     Rostislav Tesner                                               Ing.Jaromil Mádlo
starosta Obce Trojovice                                    starosta Obce Třibřichy

       Zdeňka Proroková                                          Ing.Stanislav Valášek
starostka Obce Tuněchody                                starosta Obce Úhřetice

           Roman Kubík                                                     Lenka Kaslová
starosta Obce Vejvanovice                                starostka Obce Zaječice

         Hana Hýnarová
starostka Obce Zájezdec

Vyhledat v textu

27. 9. Jonáš

Zítra: Václav

Návštěvnost stránek

240606
Mikroregion Chrudimsko